วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
 
          การศึกษาสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวมีหลักการศึกษาคือ รู้สัมพันธ์ รู้ผูกพัน รู้ดุลยภาพ 
มีวิธีการดังนี้
1. ต้องให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ให้เข้าถึงธรรมชาติแห่งชีวิตของสิ่งที่เข้ามาพันเกี่ยว
2. ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความสมดุลหรือดุลยภาพ (เกี่ยวข้องกับพืชที่ศึกษา และปัจจัยโดยรอบอย่างไร)
3. สรุปว่าสภาพสมดุลต้องเป็นอย่างไร